Actievoorwaarden – Kaarten actie Nederland 2020Aanbieder
Deze Campagne wordt uitgevoerd door SPAR en is een project van SPAR B.V. (hierna verder genoemd: SPAR), gevestigd te: SPAR Holding B.V., Zijlweg 18, 5145 NR Waalwijk Nederland.

De Campagne
In deze tijd doet een beetje éxtra aandacht altijd goed. En omdat je die nu niet persoonlijk kunt geven, stuur je jouw knuffels via een kaartje. Via ‘www.sparkaarten.nl’ verstuur je via e-mail, Facebook, WhatsApp of in samenwerking met PostNL (De PostNL functie is alleen mogelijk bij gebruik van de telefoon) een kaartje met een persoonlijk bericht.

Looptijd
Deze Campagne loopt van woensdag 1 april t/m woensdag 22 april 2020. Onder voorbehoud kan de actie worden verlengd.

Deelname aan de Campagne
Op ‘www.sparkaarten.nl’ heb je de mogelijkheid om uit drie kaarten één kaart te selecteren. Na de keuze van de kaart kan je een persoonlijk bericht schrijven. Vul daarna je naam en e-mailadres in en ga akkoord met de algemene voorwaarden om de kaart te verzenden. Na akkoord is het mogelijk om een digitale kaart te versturen via e-mail, Facebook, WhatsApp of in samenwerking met PostNL. Bij PostNL wordt je doorverwezen naar de PostNL-app.

Door deel te nemen aan deze Campagne verleen je SPAR toestemming om je persoonlijke e-mailadres bij mogelijke promotionele activiteiten rondom deze campagne te gebruiken.

Deelname aan de Actie is gratis.

Iedere natuurlijke persoon boven de 18 jaar, wonend in Nederland, mag deelnemen aan deze Campagne.

Algemene gedragsregels
Je mag de Campagne niet gebruiken voor het uiten van politieke of religieuze ideeën.
De uitingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn.

Deelname aan de Campagne mogen SPAR, of enig ander gelieerde organisaties op geen enkele wijze schaden.

Je mag geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Campagnepagina’s plaatsen. Ook het verspreiden van software via de Campagne en het plaatsen van hyperlinks naar andere sites is niet toegestaan.

Je kunt geen enkel recht ontlenen aan uw deelname aan de Campagne en hebt geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor je inzendingen en/of deelname aan de Campagne.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de Actie uit te sluiten, indien deze naar het oordeel van SPAR in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden, of bij verdenking van fraude.

Privacy
Door deelname aan de Campagne geeft je SPAR toestemming om gedurende de Campagneperiode e-mails inzake de Campagne te sturen naar het ingevulde e-mailadres dat aan het Facebook account is gekoppeld.

SPAR bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegevens, Bewaartermijn
Contactformulier, Max. 8 weken
Deelnamegegevens campagne (naam + e-mailadres), Max. 8 weken

Indien de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken en/of de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het doel, dan worden de gegevens vernietigd. 

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om de registratie van de deelnemers aan de Campagne te beheren, jouw e-mails/berichten te kunnen sturen die betrekking hebben op de Campagne en/of om je te informeren over toekomstige acties, mits dit aangegeven is op de actiewebsite. De door ons te verzamelen gegevens worden niet aan derden verstrekt of anderszins verwerkt.

Je hebt het recht om uw bij SPAR Nederland opgeslagen gegevens op te vragen. Tevens heb je het recht om deze gegevens te wijzigen of eventueel te (laten) verwijderen. Je kunt van deze rechten gebruik maken via een eenvoudige aanvraag gericht aan de afdeling SPAR Marketing, door een e-mail te versturen naar: marketing@despar.nl.

Overige
SPAR is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres, dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door de postbezorging of andere meewerkende partijen. SPAR draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, voortvloeiende uit de handeling of het verzenden van de op grond van de Actie toegekende prijzen. SPAR zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze Actie.

Deelnemers die naar het redelijk oordeel van SPAR misbruik maken van de Campagne kunnen van deelname worden uitgesloten.

SPAR is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of applicatie.

Op deze Campagne is lokaal recht van toepassing.

SPAR behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of te beëindigen op ieder moment of om de wedstrijd definitief te annuleren.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op: www.sparkaarten.nl’

Heb je een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Campagne, neem dan contact op met SPAR middels het contactformulier op www.sparkaarten.nl’.

SPAR zal zich naar beste inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk binnen twee weken af te handelen.

Door deelname aan de Campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.